Tillbaka till Data & Privacy

Integritetspolicy

Integritetspolicy för Newsec Rekryterings- och konsultuppdrag genom Teamtailor

Tjänsten för hantering av rekryteringar och förenkling av anställningsprocessen ("Tjänsten") drivs av Teamtailor på uppdrag av Newsec Rekrytering & Interimslösningar ("Personuppgiftsansvarig" "vi" "oss" etc.). Det är viktigt att de personer som använder Tjänsten ("Användarna") är säkra på, och är informerade, om hur vi hanterar Användarens personuppgifter i rekryteringsprocesser. Vi strävar efter att upprätthålla högsta möjliga standard när det gäller skydd av personuppgifter. Vi behandlar, hanterar, använder och skyddar Användarens personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy ("Policy").

1. Allmänt

Newsec Competence [556557-8555] ("Bolaget") är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker avseende dina personuppgifter i samband med rekryterings- och konsultuppdrag hos våra uppdragsgivare. Dina personuppgifter kommer att användas för rekryteringsändamål och avidentifierad statistik. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är Användarens samtycke. Samtycke inhämtas separat i samband med användandet av tjänsten och innebär att du godkänner att Bolaget behandlar dina personuppgifter i enlighet med den. Om du inte samtycker till sådan behandling ska du inte förse oss med personuppgifter och vi kommer inte heller kunna tillhandahålla våra tjänster. 

Den här Policyn beskriver Bolagets behandling av dina Personuppgifter och är till för att du ska känna dig trygg med att Bolaget hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. 

2. Behandling av personuppgifter

Vi ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som Användarna bidrar till Tjänsten, eller för de personuppgifter som vi på andra sätt samlar in med avseende för Tjänsten.

När och hur vi samlar in personuppgifter

 • Vi samlar in personuppgifter om Användare från Användare, när Användare:
  gör en ansökan via Tjänsten eller på annat sätt lägger till personuppgifter om sig själv personligen eller genom att använda en tredje part, t.ex. Facebook eller LinkedIn; och
 • använder Tjänsten för att ansluta till vår personal, genom att lägga till personuppgifter om sig själv personligen eller genom att använda en tredje part, till exempel Facebook eller LinkedIn.
 • tillhandahåller identifierbara uppgifter i chatten (som tillhandahålls via den webbplats som använder Tjänsten) och sådana uppgifter som är relevanta för ansökningsförfarandet;

Ibland samlar vi in data från tredje part, som Facebook, Linkedin och via andra offentliga källor. Detta kallas "Sourcing" och utförs manuellt av våra anställda eller automatiskt i Tjänsten.

I vissa fall kan befintliga anställda göra rekommendationer om potentiella arbetssökande. Sådana anställda kommer att lägga till personuppgifter om potentiella arbetssökande. I de fall detta görs anses den potentiella arbetssökanden som Användare inom ramen för denna Personuppgiftspolicy och kommer att informeras om behandlingen via mail.

Vi har som rutin att varje medarbetare som kontaktar en potentiell kandidat via telefon eller digital kanal och där kontakten leder till en ömsesidig önskan om en fortsatt dialog, följer upp med ett e-postmeddelande som hänvisar till en Tjänsten. På plattformen inhämtas samtycke till denna Policy och till att ha sin I syfte att kunna kontakta eller förmedla karriärer-kandidatprofil lagrad i Bolagets databas. I och med detta är den potentiella kandidaten att betrakta som Användare.

Kategorier av personuppgifter som är insamlade och som behandlas

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Inom ramen för Bolagets verksamhet kan det förekomma personuppgifter som avser t.ex:

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Mobiltelefonnummer
 • Kompetenser och tidigare erfarenhet genom din CV och de kunskaper och erfarenheter du registrerar på ditt konto
 • LinkedIn eller Facebook-profil om du registrerat din ansökan via någon av dessa kanaler
 • Testresultat, om du utfört tester som ett led i en rekryteringsprocess.
 • Fotografi, om vi bett om att få ta en bild av dig i slutskedet av en rekryteringsprocess

Övriga personuppgifter som du väljer att delge Bolaget i ditt CV och eventuellt andra uppladdade dokument*

*Bolaget avråder dig från att delge oss känsliga personuppgifter gällande etniskt ursprung; politiska åsikter; religiös eller filosofisk övertygelse; medlemskap i fackförening; uppgifter om hälsa samt uppgifter om könstillhörighet. Vi förbehåller oss därför rätten att utan ditt medgivande radera alla uppgifter av känslig karaktär enligt ovan, liksom personuppgifter rörande andra än dig själv.

Endast personuppgifter som är relevanta för rekryteringsprocessen samlas in och bearbetas.

Saknar du svar på någon fråga får du gärna höra av dig till Bolaget. Information om hur du kontaktar Bolaget finns under rubriken ”Kontaktuppgifter” nedan.

Ändamålet och lagenligheten av behandlingen

Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig på Användarens inhämtade samtycke i ett led i att kunna hitta dig som potentiell kandidat för relevanta rekryterings- och/eller konsultuthyrningsprocesser samt att kunna kontakta och förmedla framtida karriärmöjligheter, personliga erbjudanden, information eller inbjudningar till dig. Vi kan även använda dina uppgifter för andra statistiska syften, t.ex. att underhålla och utveckla kvaliteten på våra tjänster genom aggregerad data.

Personuppgifter som behandlas med ändamålet aggregerad analys eller marknadsundersökning görs alltid oidentifierbara. Sådana personuppgifter kan inte användas för att identifiera en viss användare. Sådana personuppgifter anses därför inte som personuppgifter.

Samtycke från den registrerade

Användaren samtycker att personuppgifter samlas in via Tjänsten, när Användaren:

 • gör en ansökan via Tjänsten, och lägger till personuppgifter om sig själv personligen eller genom att använda en tredje part som Facebook eller LinkedIn, och att den Personuppgiftsansvarige kan använda externa sourcing-verktyg för att lägga till ytterligare information, och
 • använder Tjänsten för att ansluta till Personuppgiftsansvariges rekryteringsavdelning, och lägger till personuppgifter om sig själv personligen eller genom att använda en tredjepartskälla som Facebook eller LinkedIn.

 Användaren samtycker också till att Personuppgiftsansvarige samlar in offentligt tillgänglig information om Användaren och sammanställer dem för användning i rekryteringsändamål.

Användaren samtycker till att personuppgifter som samlas in enligt ovanstående a) och b) behandlas enligt nedanstående avsnitt Lagring och överföring samt Hur länge personuppgifterna behandlas.

Användaren har rätt att återkalla sitt samtycke när som helst genom att kontakta Personuppgiftsansvarige med hjälp av kontaktuppgifterna som anges under 9. Nyttjandet av denna rättighet kan dock innebära att Användaren inte kan ansöka om ett visst jobb eller på annat sätt använda Tjänsten.

Hur länge personuppgifterna behandlas

Så länge en Användare inte skriftligen motsätter sig behandling av sina personuppgifter kommer personuppgifterna att lagras och behandlas av oss i högst två år. I samband med rekryterings- eller konsultuppdrag kommer personuppgifter sparas för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av tillsättning av tjänst i enlighet med gällande diskrimineringslagstiftning. Senast två år efter avslutad rekrytering eller efter uppladdning av spontanansökan till kandidatbank, därefter kommer uppgifterna att raderas.

3. Användarens rättigheter

Du äger rätt att:

 • begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av dessa (registerutdrag),
 • få felaktiga personuppgifter korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter,
 • invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas,
 • få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet),
 • Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du göra en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet,
 • Om behandlingen grundar sig på samtycke när som helst återkalla detta, och
 • Lämna klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndigheten för behandlingen av personuppgifter. Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på https://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/

Du kan när som helst via att kontakta personuppgiftsansvarig få ut, radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen notera att om du begär att vi begränsar behandlingen av eller raderar dina personuppgifter kan det innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla Tjänsten till dig. Du kontaktar oss enklast via chatten eller genom att kontakta personuppgiftsansvarig enligt kontaktuppgifterna nedan (punkt 9)

4. Säkerhet

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att Personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt vidtar vi de åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att Användares personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna Integritetspolicy och GDPR.

Våra Medarbetare och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa våra regler för informations- och IT-säkerhet, denna Policy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

Överföring av information via internet och mobila nätverk, kan dock aldrig ske helt riskfritt, varför all överföring sker på egen risk. Det är viktigt att Användare också tar ansvar för att säkerställa att dennes uppgifter skyddas. Det åligger Användare att tillse att dennes inloggningsuppgifter hålls hemliga.

5. Överföring av personuppgifter till tredje parter

Vi kommer inte sälja eller överföra Användares personuppgifter till tredje parter. Vi kan dock komma att överföra personuppgifter till:

 • Våra leverantörer och underleverantörer, i deras roll som personuppgiftsbiträden och underbiträden, enligt våra instruktioner, 

för tillhandahållandet av Tjänsten;

 • Myndigheter eller juridiska rådgivare i händelse av misstänkt brottslighet eller otillbörligt beteende; 

och

 • Myndigheter, juridiska rådgivare eller andra aktörer, om det krävs av oss enligt lag eller myndighetens beslut

Vi överför endast Användares personuppgifter till tredje part som vi har förtroende för. Vi väljer noga partners för att se till att Användarens personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Vi samarbetar med följande kategorier av personuppgiftsbiträden: Teamtailor, som tillhandahåller Tjänsten, server- och hostingföretag, företag för e-postutskick, företag för videobearbetning, företag för informationssökning, analytiska serviceföretag och andra företag med koppling till tillhandahållandet av Tjänsten.

Vissa partners och leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför EU/EES (ett s.k. Tredje land). Överföring sker endast till sådana länder som enligt EU-kommissionen har en adekvat skyddsnivå eller att leverantören innehar ett rättsligt bindande och verkställbart instrument som garanterar uppgifternas säkerhet.

Överföring av personuppgifter till koncerninterna bolag

Bolaget delar som huvudregel Personuppgifter som härrör från Medarbetare med andra bolag inom Strongholdkoncernen i syfte att kunna tillhandahålla enhetliga rutiner och effektiv administration i förhållande till sina Medarbetare.

Känsliga personuppgifter delas som utgångspunkt inte mellan bolagen i koncernen även om det kan förekomma. Innan en delning av känsliga personuppgifter sker gör Bolaget alltid en bedömning om huruvida en sådan delning är nödvändig för syftet som de känsliga personuppgifterna samlats in för samt om det behövs ytterligare samtycke till delningen eller om det finns lagstöd för att dela personuppgifterna.

En förutsättning för delning av personuppgifter mellan bolag i Newsec-koncernen är att den företas i enlighet med denna Personuppgiftspolicy och relevant personuppgiftslagstiftning.

6. Aggregerad data (icke identifierbara personuppgifter)

Vi kan komma att dela aggregerad information till tredje part. Den aggregerade informationen har i ett sådant fall sammanställts från information som samlats in genom Tjänsten och kan exempelvis bestå av statistik över internettrafik eller det geografiska läget för användandet av Tjänsten. Aggregerad information innehåller inte någon information som kan härledas till viss individ och utgör därmed inte personuppgifter.

7. Cookies

När Användare använder Tjänsten kommer information om användandet att lagras genom cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras av webbläsaren i Användarens enhet, såsom dennes dator, mobil eller surfplatta, vid uppkoppling mot Tjänsten. Vi använder cookies för att underlätta Användarens användning av Tjänsten samt för att inhämta information såsom exempelvis statistik om Användarens användning av Tjänsten. Detta sker i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra Tjänsten. Informationen som inhämtas från cookies kan även utgöra personuppgifter och i sådant fall omfattas behandlingen av vår ”Cookie Policy” (länk till Policy).

Användare kan när som helst neka användningen av cookies genom att ändra inställningar i sin enhet. Om så sker kan dock Användarens upplevelse av Tjänsten försämras, exempelvis genom att vissa funktioner i Tjänsten inte längre finns tillgängliga.

8. Ändringar

Vi förbehåller sig rätten att revidera denna Personuppgiftspolicy från tid till annan. Den senaste versionen av sekretesspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig via Tjänsten. En ny version anses vara kommunicerad till Användarna när Användaren antingen har fått ett e-postmeddelande som informerar Användaren om den nya versionen (med den e-postadress som Användaren anger i samband med användningen av Tjänsten) eller när användaren annars informeras av den nya sekretesspolicyn. Om Bolaget ändrar Personuppgiftspolicyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när Medarbetarens samtycke samlades in, kommer Bolaget att underrätta om dessa förändringar och vid behov inhämta nytt samtycke till Bolagets personuppgiftsbehandling.

9. Kontakt

För frågor, ytterligare information om vår hantering av personuppgifter eller för att kontakta oss i andra frågor, använd följande kontaktuppgifter:
Newsec Rekrytering & Interimslösningar
infocompetence@newsec.se

 

 

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor